Εφαρμογή
Βιογραφικό Σημείωμα

Βιογραφικό Σημείωμα

 
 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βιογραφικό Σημείωμα
Είτε ενδιαφέρεστε για τη συνέχιση των σπουδών σας είτε για επαγγελματική καριέρα, το βιογραφικό σημείωμα θα αποτελέσει βασική απαίτηση αλλά και το στίγμα σας, τη συνοπτική παρουσίαση του εαυτού σας, την εικόνα σας προς τα έξω. Φροντίστε λοιπόν αυτή εικόνα να είναι η καλύτερη δυνατή. Η καλή εμφάνιση του βιογραφικού σημειώματος, η ορθογραφία, η σαφήνεια και η καθαρότητα έκφρασης, ο τονισμός των σημείων που κατά περίπτωση ενδιαφέρουν, είναι μερικά από τα στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη σύνταξη του βιογραφικού σας.  
Να θυμάστε ακόμα ότι ο αναγνώστης του βιογραφικού πρέπει να αισθάνεται ότι απευθύνεστε σ' αυτόν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το φορέα ή την επιχείρηση που θα σταλεί και να επισημαίνονται κάθε φορά τα σημεία που ενδιαφέρουν.  
Η βασική δομή του Βιογραφικού Σημειώματος
Προσωπικά στοιχεία: Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e- mail, τόπος και ημερομηνία γέννησης, στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες. 
Εκπαίδευση: Αρχίστε με το πιο πρόσφατο ή το αναμενόμενο πτυχίο. Απαριθμήστε πτυχίο, εξειδίκευση, τμήμα, σχολή, ίδρυμα και ημερομηνίες με χρονολογική σειρά από το πιο πρόσφατο. Σημειώστε τυχόν υποτροφίες, διακρίσεις και το βαθμό πτυχίου σας, αν είναι καλός. 
Επαγγελματική εμπειρία: Αναφέρονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες είτε πρόκειται για μόνιμη ή προσωρινή θέση εργασίας. Εάν δεν έχετε εργαστεί ακόμη, να αναφέρετε την πρακτική σας άσκηση, ο σκοπός της οποίας είναι να σας εισάγει στην αγορά εργασίας. Δηλώστε τόπο, χρονική διάρκεια, αντικείμενο απασχόλησης και κύριες αρμοδιότητες με χρονολογική σειρά από την πιο πρόσφατη. 
Επιμόρφωση: Αναφέρετε σεμινάρια και συνέδρια που τυχόν έχετε παρακολουθήσει, το γνωστικό αντικείμενο και τον εκπαιδευτικό φορέα, με χρονολογική σειρά από το πιο πρόσφατο.  
Ειδικές γνώσεις: Αναφέρετε γνώση υπολογιστών, ξένες γλώσσες, δίπλωμα οδήγησης και ό,τι άλλο εσείς κρίνετε πως πρέπει να επισημανθεί. 
Ασχολίες ελευθέρου χρόνου: Αναφέρετε προσωπικά σας ενδιαφέροντα και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που δίνουν στοιχεία για την προσωπικότητά σας. Σημειώστε μόνο πράγματα τα οποία όντως γνωρίζετε και για τα οποία είσαστε σε θέση να μιλήσετε αν χρειαστεί.  
Το καλό βιογραφικό πρέπει να είναι:  
Σύντομο: να μην είναι πάνω από 2 σελίδες.  
Κατανοητό: με έννοιες σαφείς που έχουν λογικό ειρμό. Αποφύγετε τις αόριστες λέξεις και τα επίθετα καθώς και τις πολύ μακριές προτάσεις.  
Ειλικρινές: περιγράψτε τις ικανότητες και τα προσόντα σας χωρίς υπερβολές. 
Καθαρό: πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο, σε χαρτί Α4. Προσέξτε τα διαστήματα και μη χρησιμοποιείτε πολλά είδη γραμματοσειρών. Προσοχή στα ορθογραφικά λάθη! 
Ενημερωμένο: μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το βιογραφικό σας με κάθε επιπρόσθετη πληροφορία, όπως απόκτηση τίτλου σπουδών, σεμινάρια, τελειοποίηση ξένης γλώσσας.  
 
Ακολουθεί δείγμα κλασικού βιογραφικού σημειώματος στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 
Για τη δημιουργία ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα:  
 
http://europass.cedefop.eu.int/
 

link2ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προσωπικά στοιχεία
 
 
 
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
 
Τηλέφωνο:
 
Fax:
 
E-mail:
 
Τόπος & έτος γέννησης:
 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις:
 
Εκπαίδευση
 
  
 
1999 - 2004                                               Βασικό Πτυχίο
 
                                                                Κατεύθυνση: Υπηρεσίες Υγείας
 
                                                                Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
 
    Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
 
      ΤΕΙ Καλαμάτας
 
 
 
1999                                                        Απολυτήριο Λυκείου
 
    1ου Γενικό Λύκειο Καλαμάτας
 
 
Επαγγελματική Εμπειρία
 
 
 
 Διοικητική Υπάλληλος (μερική απασχόληση)
 
 
 
2002 - σήμερα                         Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «Ιδέα»
 
                                                Καλαμάτας 23
 
                                                Καλαμάτα 24100
 
                                                Τηλ. 27210 20000
 
                                             
 
                Κύριες αρμοδιότητες:
 
 Εξυπηρέτηση και ενημέρωση κοινού
 
  Χρήση υπολογιστή
 
 Παραγωγή διαφημιστικών και ενημερωτικών εντύπων
 
Επιμόρφωση   
 
 
Χρήση και υπηρεσίες του Διαδικτύου» Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΤΕΙ Καλαμάτας 2002
 
     Δημιουργία ιστοσελίδων» Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΤΕΙ Καλαμάτας 2001
 
Ειδικές Γνώσεις   
 
 
 
Γνώσεις Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 
Ξένες Γλώσσες :
 
Αγγλικά: Επίπεδο Καλής Γνώσης: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2
 
Γαλλικά: Επίπεδο Μέτριας Γνώσης: DELF B1
 
Ασχολίες Ελεύθερου Χρόνου
 
 Κινηματογράφος, Θέατρο, Μουσική
 
 

Δείγμα 2: κλασικός τύπος βιογραφικού σημειώματος (αγγλικά)

 
 
CURRICULUM VITAE
 
Personal Information
 
 
 
Name:
 
Address:
 
Telephone:
 
Fax:
 
Email:
 
Place & Date of Birth:
 
Military Service:
 
Education
 
1999 - 2004                                               Bachelor Degree
 
                                                                Specialisation: Health Services
 
                                                                Department of Health & Welfare Unit Management
 
    School of Management & Economics
 
      Technological Educational Institute of Kalamata
 
 
 
1999                                                          High School Certificate
 
      1st High School of Kalamata
Work Experience 
 
 
Administrative Officer (part-time position)
 
 
 
2002 - present                          Secondary Education Coaching School "Idea"
 
                                                Kalamatas 23
 
                                                Kalamata 24100
 
                                                Tel. 27210 20000
 
                                               
 
                Main Duties:
 
Customer service
 
Computer use
 
Production of advertising and informational material
 
Seminars   
 
 
Use & services of the Internet" Technological Educational Institute of Kalamata 2002
 
      Webpage Development" Technological Educational Institute of Kalamata 2001
 
Other Skills
 
Knowledge of Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 
 Other languages:
 
English: Good Knowledge: State Certificate of Language Proficiency B2
 
      French: Basic Knowledge: DELF B1
Leisure Activities 
 
 
 Movies, Theatre, Music
 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα