Εφαρμογή
Κώδικας Δεοντολογίας Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ Πελοποννήσου & συνεργαζόμενων Πράξεων
Αρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Ο παρών κώδικας δεοντολογίας έχει εφαρμογή για το σύνολο των δραστηριοτήτων παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τη Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας(ΔΑΣΤΑ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) με την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού αυτής.

Άρθρο 2: Σκοπός της Δομής - Γενικές Αρχές

Η Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας θέτει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη όρων και προϋποθέσεων σύνδεσης του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας με την αγορά εργασίας και μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και ορθολογικής προσέγγισης διακριτών πολιτικών του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στους ανωτέρω τομείς.

Η Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες εντάσσονται στους σκοπούς της δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας και υλοποιεί τις αντίστοιχες αποφάσεις. 
Για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων συνεργάζεται με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Τεχνολογικού Ιδρύματος Καλαμάτας.

Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης

Η Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, διοικείται από Συντονιστική Επιτροπή. Η Επιτροπή συγκροτείται από τους επιστημονικούς υπευθύνους των πράξεων: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, Γραφείο Διασύνδεσης του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, Πρακτική Άσκηση του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας.
Της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Επιστημονικός υπεύθυνος της Δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας.
Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον Προϊστάμενο Υπηρεσιών της Δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εύρυθμη λειτουργία της δομής και η επιμέλεια λήψης σχετικών αποφάσεων για την υλοποίηση του στόχου αυτού.
Στη καλή λειτουργία της  Δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, συντελεί η συνεργασία του συνόλου των εμπλεκομένων.

Άρθρο 4: Χωροθέτηση

Για την καλή λειτουργία και την εκπλήρωση των στόχων της   Δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, αξιοποιούνται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος, καθώς και η αξιοποίηση του προσωπικού αυτού, υπό τον όρο ότι, δεν παρακωλύονται ουσιωδώς οι λοιπές εκπαιδευτικές διαδικασίες και λειτουργίες του Ιδρύματος.
Το προσωπικό της Δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, σέβεται και προστατεύει την περιουσία, τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας,

Άρθρο 5: Επικουρικότητα

Για την επίτευξη των στόχων της Δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, και προκειμένου να εξασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αποτελεσματικότητα της Δομής, εφαρμόζονται συμπληρωματικά δράσεις των Γραφείων Διασύνδεσης, Πρακτικής Άσκησης και των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Ιδρύματος Καλαμάτας και των λοιπών Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες είτε είναι ολοκληρωμένες, είτε ευρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται συμπληρωματικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας του «Γραφείου Διασύνδεσης» και τον Κανονισμό της «Πρακτικής Άσκησης» του Ανωτάτου Τεχνολογικού Ιδρύματος Καλαμάτας.

Άρθρο 6: Προστασία του περιβάλλοντος

Το προσωπικό της Δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η ανακύκλωση.

Άρθρο 7: Τήρηση εθνικών και Κοινοτικών κανόνων

Δράσεις, αποφάσεις και λοιπές ενέργειες της Δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας,  δεν μπορεί να είναι αντίθετες με τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων της Ελλάδας.

Η Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, εφαρμόζει τις αρχές της Ατζέντας της Λισσαβόνας, με τις οποίες αναγνωρίζονται η πραγματική αξία της εκπαίδευσης και της γνώσης στη συνολική διαδικασία της ανάπτυξης της Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών απασχόλησης, ισότητας ευκαιριών και φύλων, κοινωνικής ενσωμάτωσης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, θεμελιώνεται στις αρχές της κοινοτικής πρωτοβουλίας Equal, η οποία αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης.

Η Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας και οι ενέργειες που συντονίζονται από αυτή τηρούν τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, όπως ισχύουν κάθε φορά και οι οποίοι αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

Οι δράσεις της δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Ιδρύματος Καλαμάτας, είναι σύμφωνες προς τις αρχές της πληροφόρησης, της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της διάχυσης των αποτελεσμάτων, οι οποίες προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες.

Η Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, εφαρμόζει τους κανόνες περί της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2472/1997.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται, στις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Τεχνολογικού Ιδρύματος Καλαμάτας, ο κανονισμός 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί της θέσπισης κανόνων σχετικά με το Κανονισμό 1083/2006(ΣΕ) περί καθορισμού των γενικών διατάξεων του κανονισμού 1080/2006(ΕΚ) και του Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ και ιδίως για την εφαρμογή των διατάξεων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης. Σε κάθε δράση δημοσιότητας, όπως ημερίδες παρουσίασης αποτελεσμάτων της Δομής, γίνεται αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικοί πόροι. Πέραν αυτών εφαρμόζονται οι κανόνες του κοινοτικού δικαίου περί της τήρησης των διατάξεων του Συστήματος Διαχείρισης Επάρκειας(ΣΔΕΠ).

Άρθρο 8: προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης

Σε όλες της δράσης της δομής  απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, ιδίως δε κατά την επιλογή των ωφελούμενων, εφαρμόζεται κανονιστικό πλαίσιο το οποίο δεν αντίκειται προς τις αρχές ισότητας των ευκαιριών και της μή διάκρισης λόγω φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή/και πεποιθήσεων, κατάστασης αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.
Ειδικότερα η δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, επιμελείται της λήψης κάθε μέτρου, ώστε να εξασφαλίζονται για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια ίσες ευκαιρίες.

Άρθρο 9: προαγωγή της ισότητας των φύλων.

Η δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, εφαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των φύλων, κατά την επιλογή δε των ωφελούμενων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο το οποίο δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των αρχών της μή διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης και της ισότιμης συμμετοχής, ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων των Πράξεων, τις οποίες συντονίζει και δεν επιτρέπει τη ποσόστωση των θέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών προς όφελος μίας κατηγορίας.

Άρθρο 10:  Εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία

Η δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, λαμβάνει τα μέτρα, τα οποία προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις ειδικές πρόνοιες για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα θεσπίζονται δράσεις για την εφαρμογή των αρχών της μή διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση καθώς και της ισότιμης συμμετοχής των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες.

Άρθρο 11: Συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών.

Η δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, προβαίνει σε κάθε ενέργεια, για την προώθηση της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση  κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, όπως υψηλά ποσοστά ανεργίας, αντιμετώπιση προβλημάτων προερχόμενων από γεγονότα ανώτερης βίας.

Άρθρο 12: Καινοτομικές δράσεις

Η Πράξη της Δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, εμπεριέχει δράσεις καινοτομικές για τα ελληνικά δεδομένα. Ειδικότερα μεριμνά για την καινοτομία της πράξης μέσω της αποτελεσματικότητας και εξοικονόμησης πόρων για την υλοποίηση των δράσεων σύνδεσης της Ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Δημιουργείται ένα νέο ενιαίο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων με απώτερο σκοπό τόσο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και την αξιοποίηση των οικονομικών κλίμακας, όσο και τη βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης, καθώς και την διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας κλπ.

Άρθρο 13: Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση της πράξης

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεικτών υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της  Δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, καθώς και των αποτελεσμάτων αυτής πραγματοποιείται:

1. Συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών
2. Καταγραφή και αρχειοθέτηση των δεδομένων
3. Ποσοτικοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων με την εφαρμογή δεικτών Εκροών και Αποτελέσματος, όπως αριθμός ασκούμενων φοιτητών και φοιτητριών, αριθμός ωφελούμενων ως προς το ποσοστό των αιτήσεων, κλπ.
4. Συστηματική παρακολούθηση με τη χρήση τυποποιημένων διαδικασιών και εντύπων.
5. Σύστημα ολοκληρωμένης και τυποποιημένης ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης των παραμέτρων
6. πιστοποίηση της πράξης κατά ΙSO.

Άρθρο 13: Πνευματική ιδιοκτησία

Η δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, αναγνωρίζει κάθε πνευματική ιδιοκτησία η οποία δημιουργείται στο πλαίσιο λειτουργίας της, όπως προγράμματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας-λογισμικό κλπ.

Άρθρο 14: Ακρίβεια πληροφοριών.

Το Γραφείο της  δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα  στοιχεία και τις πληροφορίες τα οποία δηλώνονται και παρέχονται από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, φορείς και επιχειρήσεις, για την ακρίβεια των οποίων ευθύνονται. Το Γραφείο δικαιούται να αρνηθεί συνεργασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα στοιχεία και οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβή ή ψευδή.

Άρθρο 15: Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας

Η τήρηση των όρων του Κώδικα αυτού είναι υποχρέωση των εμπλεκομένων στη   δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, η παράβασή τους δε, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο εξετάζεται από τη διοίκηση του Ιδρύματος.

Για την εξέταση αυτών των παραπτωμάτων η διοίκηση του ιδρύματος συστήνει επιτροπή η οποία κρίνει κατά περίπτωση και επιβάλει αναλόγως κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα και των κανόνων του πειθαρχικού δικαίου

Οι αποφάσεις της επιτροπής ισχύουν μετά την επικύρωσή τους από το αρμόδιο όργανο του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας.

Άρθρο 16: Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας προσαρμόζεται διαρκώς, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τα οποία προκύπτουν από την υλοποίηση της πράξης της δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα