Εφαρμογή
Δράσεις
  • Η ανάπτυξη της στρατηγικής και η χάραξη της πολιτικής του Ιδρύματος για την σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του.

  • Ο συντονισμός των δράσεων, της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών των: Γραφείου Διασύνδεσης, Πρακτικής Άσκησης και Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Με βάση τα παραπάνω, η προτεινόμενη Πράξη, περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις που αφορούν:

1. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Σκοπός της δομής απασχόλησης και σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι να συντονίσει την υλοποίηση των πράξεων Γραφείου Διασύνδεσης, Πρακτικής Άσκησης και Επιχειρηματικότητας παράλληλα με την όλη δομή της ΔΑΣΤΑ. Στα πλαίσια του συντονιστικού ρόλου της δράσης ΔΑΣΤΑ, θα αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα έχει σκοπό να συνδέσει τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα των τριών δράσεων του συστήματος αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Προτείνεται η αναβάθμιση της υπάρχουσας δομής του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΤΕΙ Καλαμάτας αναφορικά με την πλατφόρμα υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος.

 

2. Δικτυακό τόπος & Δικτύωση.

Ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχής ενημέρωση του δικτυακού τόπου της ΔΑΣΤΑ, μέσω του οποίου παρέχεται ενημέρωση / πληροφόρηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ, αναρτώνται ανακοινώσεις και ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, παρουσιάζονται αποτελέσματα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων κλπ. Συνδέεται κεντρικά με όλες τις δικτυακές πύλες των επιμέρους πράξεων που συντονίζει.

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της ΔΑΣΤΑ αποτελεί η δικτύωση και η διασύνδεση με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με την απασχόληση, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα (Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, Δήμοι, άλλοι πιστοποιημένοι φορείς προώθησης της απασχόλησης, Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, συλλογικοί επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς, Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς κλπ).

Η δικτύωση που αφορά στη ΔΑΣΤΑ πραγματοποιείται σε περισσότερο επιτελικό – συντονιστικό επίπεδο από ότι στις επιμέρους συνεργαζόμενες πράξεις. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων συνεργασίας των Ιδρυμάτων, η ενίσχυση, η διεύρυνση και η συστηματοποίησή τους, αποτελεί βασική παράμετρο επιτυχούς υλοποίησης των δράσεων, ενώ η δημιουργία μητρώων και πρωτοκόλλων συνεργασίας ενισχύει τη δικτύωση αυτή, προσδίδοντάς της θεσμική υπόσταση.

 

3. Διασφάλιση Ποιότητας & Αξιολόγηση των Υπηρεσιών.

Η δράση αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος κατά ISO για την οργάνωση της ΔΑΣΤΑ αλλά και των συνεργαζομένων Πράξεων με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών. Έμφαση θα δοθεί στην αποτελεσματική και ποιοτική προσέγγιση λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων, κυρίως ερωτηματολογίων, για την αξιολόγηση από τους χρήστες όλων των δράσεων, των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζομένων Πράξεων.

 

4. Διαγωνισμοί Καινοτομικών & Επιχειρηματικών Ιδεών.

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάληψη καινοτομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους σπουδαστές / σπουδάστριες, αλλά και να ενισχυθεί η προς τα έξω προβολή του Ιδρύματος, σχεδιάζεται η διενέργεια Διαγωνισμών Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων σε συνεργασία με την “Μονάδα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας”, το “Γραφείο Διασύνδεσης” και τοπικούς φορείς.

 

Οι ιδέες και τα σχέδια που θα βραβεύονται θα προωθούνται, μέσω των δικτύων συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ, σε φορείς και οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν και να υποστηρίξουν την υλοποίησή τους (χρηματοδότηση, τεχνική και διαχειριστική στήριξη, κ.λπ.).

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα