Εφαρμογή
Θεσμική οργάνωση της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Η ΔΑΣΤΑ διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ κ. Στέφανος Γιακουμάτος, Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος. Η επιτροπή αυτή συμπληρώνεται από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των τριών (3) υπολοίπων επιμέρους Πράξεων (Γραφείου Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας).Ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή λειτουργία του γραφείου και τη λήψη σχετικών λειτουργικής φύσης αποφάσεων.

Η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ καταρτίζει το σχέδιο της γενικής στρατηγικής του Ιδρύματος στα σχετικά θέματα και συγκεκριμένα:

 • Διαμορφώνει το γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων.
 • Συνθέτει τις εισηγήσεις των τριών άλλων επιμέρους πράξεων και εισηγείται προς τα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος.
 • Αποφασίζει σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΔΑΣΤΑ.
 • Συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες των άλλων τριών επιμέρους πράξεων, και
 • Μεριμνά για την διαρκή αλληλοενημέρωση, την αποφυγή επικαλύψεων, την επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων.

Η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου της. Η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ να έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Γιακουµάτος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, (Πρόεδρος)
 • Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Μακρής , Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, (Μέλος)
 • Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Δηµόπουλος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης,(Μέλος)
 • Επίκουρος Καθηγητής Φώτιος Δρούµπαλης, Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, (Μέλος)

Με στόχο αφενός την πληρέστερη ενσωμάτωση και συντονισμό των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ με την υπόλοιπη λειτουργία του Ιδρύματος και, αφετέρου, τον καλύτερο συντονισμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αμφίδρομη ενημέρωση με τον παραγωγικό ιστό, η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ πλαισιώνεται από επικουρικού χαρακτήρα όργανα που θεσμοθετήθηκαν σε επίπεδο Ιδρύματος. Αναλυτικά:

 • Ιδρυματική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ και στην οποία, εκτός από τους υπευθύνους των επιμέρους πράξεων, συμμετέχουν εκπρόσωποι των Τμημάτων
  Η Ιδρυµατική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ να έχει την ακόλουθη σύνθεση:
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Γιακουµάτος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, (Πρόεδρος)
  • Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Μακρής , Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, (Μέλος) 
  • Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Δηµόπουλος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης, (Μέλος) 
  • Επίκουρος Καθηγητής Φώτιος Δρούµπαλης, Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, (Μέλος) 
  • Καθηγητής Εφαρµογών Ιωακείµ Σπηλιόπουλος, Εκπρόσωπος τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων, (Μέλος) 
  • Καθηγήτρια Εφαρµογών Μαρία Κοτσιφάκη, Εκπρόσωπος τµήµατος Βιολογικών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας, (Μέλος) 
  • Καθηγητής κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Εκπρόσωπος τµήµατος Φυτικής Παραγωγής, (Μέλος) 
  • Καθηγητής Εφαρµογών Αλέξανδρος Λυγγίτσος, Εκπρόσωπος τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής & Ελεγκτικής, (Μέλος) 
  • Καθηγητής Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης, Εκπρόσωπος τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (Μέλος) µε αναπληρωτή τον Καθηγητή Εφαρµογών κ. Αλέξανδρο Βυθούλκα 
  • Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Πισιµίσης, Εκπρόσωπος τµήµατος Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Προνοίας, (Μέλος) 
  • Επίκουρος Καθηγητής Δηµήτριος Πετρόπουλος, Εκπρόσωπος τµήµατος Λογοθεραπείας, (Μέλος) µε αναπληρωτή τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Δηµόπουλο 
  • Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Φιλιππόπουλος , Εκπρόσωπος τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, (Μέλος) µε αναπληρωτή τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γρηγόριο Καραγιώργο 

 • Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ και στην οποία συμμετέχουν τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής και επιλεγμένα κατά περίπτωση και ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου, στελέχη παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τοπικών δομών προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
  Η Συµβουλευτική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ να έχει την ακόλουθη σύνθεση: 
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Γιακουµάτος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, (Πρόεδρος) 
  • Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Μακρής , Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, (Μέλος) 
  • Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Δηµόπουλος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης,(Μέλος) 
  • Επίκουρος Καθηγητής Φώτιος Δρούµπαλης, Ιδρυµατικόξ Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, (Μέλος) 
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ζακυνθινός, Εκπρόσωπος τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων, (Μέλος) 
  • Καθηγητής Εφαρµογών Χρήστος Μουρούτογλου, Εκπρόσωπος τµήµατος Βιολογικών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας, (Μέλος) 
  • Καθηγητής Ιωάννης Ξυνιάς Εκπρόσωπος τµήµατος Φυτικής Παραγωγής, (Μέλος) 
  • Καθηγητής Εφαρµογών Αλέξανδρος Λυγγίτσος, Εκπρόσωπος τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής & Ελεγκτικής, (Μέλος) 
  • Καθηγητής Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης, Εκπρόσωπος τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (Μέλος) µε αναπληρωτή τον Καθηγητή Εφαρµογών Αλέξανδρο Βυθούλκα 
  • Καθηγήτρια Εφαρµογών κα, Στέλλα Χριστοπούλου, Εκπρόσωπος τµήµατος Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Προνοίας, (Μέλος) 
  • Επίκουρος Καθηγητής Δηµήτριος Πετρόπουλος, Εκπρόσωπος τµήµατος Λογοθεραπείας, (Μέλος) µε αναπληρωτή τον Καθηγητή Ιωάννη Δηµόπουλο 
  • Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Φιλιππόπουλος , Εκπρόσωπος τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, (Μέλος) µε αναπληρωτή τον Επίκουρο Καθηγητή Γρηγόριο Καραγιώργο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα