Εφαρμογή
Περιγραφή της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ είναι να συλλαμβάνει το όραμα, να αναπτύσσει τη στρατηγική του ΤΕΙ Πελοποννήσου για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και να μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό. Η ΔΑΣΤΑ εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις, σε συνεργασία πάντοτε με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κάθε Ιδρύματος.

Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, τελειοφοίτους και στους προσφάτως αποφοιτήσαντες. Ο κεντρικός στόχος είναι να προσφέρει στους σπουδαστές, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ βρίσκονται οι εξής επιμέρους πράξεις, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της διοικητική οργάνωση και λειτουργία σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου και την κείμενη νομοθεσία:

  • Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πελοποννήσου (ΓΔ)
  • Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Πελοποννήσου (ΓΠΑ)
  • Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Πελοποννήσου (ΜΚΕ)
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα