Εφαρμογή
Σεμινάρια Γενικής & Ειδικής Αγωγής | Τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης EMPLOY

Το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της εταιρείας EMPLOY σας ενημερώνει για τα νέα επιμορφωτικά σεμινάρια γενικής & ειδικής αγωγής που θα υλοποιηθούν το διάστημα Φεβρουάριος - Μάρτιος.


1.                  Επιστημονικό Σεμινάριο:

"Εικαστικές Θεραπευτικές Παρεμβάσεις σε Άτομα με Αναπηρία"

28 Φεβρουαρίου 2015 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επαφή, γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τον πολυδιάστατο ρόλο των Εικαστικών Τεχνών όπως εφαρμόζονται σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και η χρησιμότητα και υλοποίηση εικαστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε άτομα με αναπηρίες σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο, καθώς προκύπτουν σημαντικά οφέλη. Ενισχύονται οι αισθητηριακές εμπειρίες, αναδεικνύονται οι δεξιότητες, τα ταλέντα, η συμπεριφορά, η σχέση τους με άλλα άτομα καθώς και τα συναισθήματά τους.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, Ειδικούς παιδαγωγούς, Εκπαιδευτικούς Εικαστικών Τεχνών, Νηπιαγωγούς, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς,  φοιτητές, σπουδαστές, γονείς και όλους τους ειδικούς που εμπλέκονται στην υποστήριξη - εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την αναλυτική ανακοίνωση.

Δηλώστε συμμετοχή στο σεμινάριο.


 

2.                  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση

Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία

για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ

 7-8 Μαρτίου 2015 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ

Η εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτών των δομών δια βίου μάθησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία του πεδίου της Δια Βίου Μάθησης. Είναι γνωστό ότι οι μεγάλες οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές, δημογραφικές και πολιτισμικές αλλαγές δημιουργούν νέες προκλήσεις που απαιτούν νέες μορφές μάθησης ώστε να ενισχύονται τα άτομα με γνώση και ικανότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και την ανασφάλεια που αυτές προκαλούν. Η σημασία του εκπαιδευτή συνεπώς αποκτά κεντρική θέση και ο ρόλος του κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, γι' αυτό και χρειάζεται η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην καθημερινή διδακτική πρακτική.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα κατακτήσουν νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, θα εντρυφήσουν στο σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης διδακτικής ενότητας, θα εξοικειωθούν με βασικές αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, θα   γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας και τη δομή των ΣΔΕ, θα υιοθετήσουν νέες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας που συνάδουν με το ρυθμό και τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου, θα μελετήσουν τη δυναμική της ομάδας και θα έρθουν σε επαφή με τον τρόπο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτή ενηλίκων και του εκπαιδευτικού του έργου.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά άτομα που σχεδιάζουν να ασχοληθούν με την κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, στο χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κλπ. Ακόμη, ενδιαφέρει εκείνους που εξετάζουν νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη και εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες στη Θεσσαλονίκη, δείτε την αναλυτική ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες στην Αθήνα, δείτε την αναλυτική ανακοίνωση.

Δηλώστε συμμετοχή στο σεμινάριο.


3.                  Επιστημονικό Σεμινάριο:

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής

στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

14 Μαρτίου 2015 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

Στο παρελθόν ένας υψηλός βαθμός αναπηρίας θεωρούνταν ταυτόσημος με μεγάλους περιορισμούς  στη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του ατόμου, χωρίς να εξετάζεται το εγγενές δυναμικό του αναπήρου για συμμετοχή, το οποίο αξιοποιείται με την παροχή της κατάλληλης θεσμικής, οργανωτικής και υλικοοικονομικής ενίσχυσης.

Σήμερα η πιο σημαντική πράξη ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών είναι η ολοκληρωμένη και συνεχής εκπαίδευσή τους και η επαγγελματική τους ενσωμάτωση.

Ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που διασφαλίζουν σε αυτούς ολοκληρωμένη εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες και επιστήμονες από το χώρο της ειδικής αγωγής και της πρόνοιας, εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και σπουδαστές – φοιτητές αντίστοιχα, Λογοθεραπείας, εργοθεραπείας,  παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών τμημάτων καθώς και φοιτητές που μετεκπαιδεύονται σε αντίστοιχα θεματικά πεδία. Παράλληλα, σε κάθε στέλεχος από τους χώρους της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που ο εργασιακός τους ρόλος έχει ως αντικείμενο την ειδική αγωγή και μέριμνα και επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στη διαχείριση πραγματικών περιστατικών στην επαγγελματική τους καθημερινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την αναλυτική ανακοίνωση.

Δηλώστε συμμετοχή στο σεμινάριο.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη