Εφαρμογή
Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με αμοιβή 1120 ευρώ το μήνα
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διοργανώνει περιόδους πρακτικής άσκησης καθ όλη τη διάρκεια του έτους σε τομείς σχετικούς με τις εργασίες του. 
Η πρακτική άσκηση εγκρίνεται για περίοδο πέντε μηνών κατ' ανώτατο όριο και μπορεί  να είναι αμειβόμενη ή μη (1120€/μήνα).
Δεκτοί για την πραγματοποίηση περιόδου πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνουν οι υποψήφιοι οι οποίοι:
  • Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν η Α.Δ.Α. επιτρέψει παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό·
  • Κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο που τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην κατηγορία ΑD των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε γνωστικό τομέα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για το Συνέδριο·
  • Επιθυμούν να πραγματοποιήσουν περίοδο πρακτικής άσκησης σε έναν από τους τομείς δραστηριότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου·
  • Δεν έχουν πραγματοποιήσει άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης στο Συνέδριο·
  • Ανταποκρίνονται στην αρχή της τήρησης της ευρύτερης δυνατής γεωγραφικής κατανομής·
  • Δηλώνουν ότι κατέχουν άριστα μια επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ικανοποιητική γνώση τουλάχιστον μίας άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  • Παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα ήθους.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη